Selecteer uw locale website
International English Australia Canada China Colombia Denmark Deutschland España France Ireland Italia Lietuva Malaysia Mexico Nederlands Norway Portugal Russia Sweden Turkey United Kingdom United States
be-fr.intersurgical.com

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSURGICAL BENELUX B.V.

Definities:
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("de Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Intersurgical:  Intersurgical Benelux B.V., gevestigd te Uden en alle aan haar gelieerde ondernemingen die blijkens hun  briefpapier deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard;

Afnemer: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die Producten van Intersurgical afneemt, met wie Intersurgical een
Overeenkomst sluit en/of met wie Intersurgical onderhandelt over de totstandkoming daarvan;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Intersurgical en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; Producten: alle zaken die het onderwerp van een overeenkomst vormen.


1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Intersurgical en Afnemer, waarop Intersurgical deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Eventuele voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.


2 Aanbiedingen en (totstandkoming van) Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Intersurgical niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

2.2 Een Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand op de dag van ondertekening door Intersurgical dan wel op de dag van verzending van een opdrachtbevestiging door Intersurgical. Een Overeenkomst wordt tevens geacht te zijn aangegaan indien en voor zover Intersurgical uitvoering geeft aan een order.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Intersurgical zijn vastgelegd en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst


3 Prijzen

3.1 Alle prijzen van Intersurgical zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen ten laste van de Afnemer de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer van de Producten.

3.2 Prijzen genoemd in door Intersurgical verstrekte reclamefolders, prijslijsten of advertenties gelden nimmer langer dan de daarin aangegeven termijn.

3.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Intersurgical geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Intersurgical worden geheven c.q. door derden ten laste. van Intersurgical worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst (doch voor de aflevering) wijzigen, heeft Intersurgical het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Afnemer door te berekenen.


4 Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2 Alle aan de Afnemer in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan. De Afnemer is niet bevoegd tot verrekening, dan wel tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Intersurgical.

4.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Afnemer in verzuim en zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Intersurgical op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

4.4 De Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%.

4.5 Indien de Afnemer jegens Intersurgical in verzuim is, is hij verplicht Intersurgical de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250,=, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van de Afnemer wordt ontvangen zal eerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Intersurgical op de Afnemer heeft ten aanzien van welke Intersurgical niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 5. Daarna zal ieder bedrag dat van de Afnemer wordt ontvangen eerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in dit artikel.


5 Eigendomsvoorbehoud / verbod doorverkoop

5.1 De eigendom van de Producten gaat, ongeacht de feitelijke aflevering, pas op de Afnemer over nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Intersurgical verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan.

5.2 Voordat de eigendom van de Producten op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Intersurgical eigenaar is te gebruiken voor zover dit in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van de Afnemer noodzakelijk is.

5.3 Indien en zolang Intersurgical eigenaar van de Producten is zal de Afnemer Intersurgical onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de Producten. Voorts zal de Afnemer Intersurgical op Intersurgicals eerste verzoek mededelen waar aan Intersurgical toebehorende Producten zich bevinden.

5.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer zal de Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Intersurgical. De Afnemer staat er jegens Intersurgical voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

5.5 Indien en voor zover de Afnemer de prijs voor de Producten niet heeft betaald is de Afnemer verplicht om op eerste verzoek van Intersurgical alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Intersurgical op alle vorderingen van de Afnemer op derden aan wie de Afnemer de niet betaalde Producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Intersurgical.

5.6 Het is Afnemer niet toegestaan Producten aan derden te verkopen of af te leveren, tenzij Intersurgical hier expliciet mee instemt.


6 Leveringstermijn

6.1 Een door Intersurgical gegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Intersurgical geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van de Afnemer dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties door de Afnemer dan wel derden zijn verricht. Deze leveringstermijn wordt door Intersurgical zo veel mogelijk in acht genomen.

6.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.


7 Levering en risico

7.1 Levering geschiedt doordat Intersurgical de Producten in haar bedrijf aan de Afnemer ter beschikking stelt. Op dat moment gaat het risico ter zake van de Producten op de Afnemer over.

7.2 Neemt de Afnemer de Producten niet of niet op het afgesproken tijdstip af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden om alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Intersurgical is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bijwege van schadevergoeding) verschuldigd, vermeerderd met een eventuele
netto-opbrengst van de verkoop van de Producten aan derden


8 Overmacht

8.1 Indien Intersurgical door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

8.2 Duurt de overmachttoestand twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

8.3 Ingeval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien Intersurgical als gevolg van de overmacht enig voordeel heeft.

8.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Intersurgical onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Intersurgical kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: brand, natuurrampen, oorlogen, storingen en bijzondere calamiteiten, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de Productie door Intersurgical of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


9 Inspectie en klachten

9.1 De Afnemer dient bij levering de order te controleren op basis van de bijgesloten pakbon. Klachten over de Producten en op productniveau moeten binnen 24 uur aan Intersurgical worden gemeld.

9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 9.1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 4 weken na aflevering schriftelijk aan Intersurgical worden gemeld, bij gebreke waarvan de Afnemer het recht verwerkt om ter zake in- of buiten rechte een vordering in te dienen.

9.3 Na het constateren van enig gebrek is de Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.4 De Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Afnemer geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Afnemer. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

9.5 Het staat de Afnemer niet vrij de Producten te retourneren voordat Intersurgical daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Intersurgical.

9.6 Indien de Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Intersurgical voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van dat artikel.


10 Verplichtingen van Intersurgical

10.1 Op voorwaarde dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft Intersurgical de keus (i) de niet deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten, (ii) de betreffende Producten deugdelijk te herstellen, (iii) (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, dan wel (iv) De afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Intersurgical ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10.2 Indien Intersurgical Producten aan de Afnemer aflevert die Intersurgical van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Intersurgical nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop Intersurgical ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.


11 Aansprakelijkheid en vrijwaring van Intersurgical

11.1 Intersurgical is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Intersurgical te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

11.2 Intersurgical is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor gevolgschade die de Afnemer of een derde lijdt ter zake van (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

11.3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Intersurgical op grond van de artikelen 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid).

11.4 Met inachtneming van het in dit artikel gestelde is Intersurgical in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde, door onrechtmatig handelen door afnemer dan wel door het gebruik van het geleverde anders dan vermeld in de bijsluiter of handleiding.

11.5 Intersurgical zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 11.1 en 11.2 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Intersurgical.

11.6 De Afnemer vrijwaart Intersurgical tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal Intersurgical alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die Intersurgical lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Intersurgical.


12 Verzuim en ontbinding

12.1 Bij verzuim van de Afnemer is Intersurgical bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

12.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Afnemer, zijn alle Overeenkomsten van rechtswege ontbonden, tenzij Intersurgical binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

12.3 Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 doet niet af aan de overige rechten van Intersurgical op grond van de wet en de Overeenkomst.

12.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 12.1 of (ii) 12.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Intersurgical op de Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Intersurgical op de Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Intersurgical gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zijn Intersurgical en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De Afnemer zal alle maatregelen nemen om Intersurgical in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.


13 Overdracht van rechten

13.1 Het is Intersurgical toegestaan de uit enige Overeenkomst met de Afnemer voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Afnemer is hiertoe slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersurgical.


14 Intellectuele eigendom

14.1 De Afnemer verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

14.2 Intersurgical verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een dergelijke inbreuk, kan Intersurgical de desbetreffende Producten vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden, voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

14.3 De Afnemer zal Intersurgical onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Ingeval van een dergelijke aanspraak is alleen Intersurgical bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de Afnemer aan Intersurgical zijn volledige medewerking verlenen.


15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, onder nummer 17117564.

 

© Intersurgical Benelux BV, 2024
Vluchtoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland
+31 (0) 413-243863